לְבַסֵּס (levases) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְבַסֵּס
mevases
אנחנו/אתם/הן מְבַסְּסִים
mevasessim

Fem.

אני/את/היא מְבַסֶּסֶת
mevasessett
אנחנו/אתן/הן מְבַסְּסוֹת
mevasessott

Past

אני בִּיסַּסְתִּי בִּסַּסְתִּי
bissas'ti

Masc.

אתה בִּיסַּסְתָּ בִּסַּסְתָּ
bissas'ta
הוא בִּיסֵּס בִּסֵּס
bises

Fem.

את בִּיסַּסְתְּ בִּסַּסְתְּ
bissas'te
היא בִּיסְּסָה בִּסְּסָה
bisessah
אנחנו בִּיסַּסְנוּ בִּסַּסְנוּ
bissas'nu
אתם בִּיסַּסְתֶּם בִּסַּסְתֶּם
bissas'tem
הם בִּיסְּסוּ בִּסְּסוּ
bisessu
אתן בִּיסַּסְתֶּן בִּסַּסְתֶּן
bissas'tenn
bisessu

Future

avases

Masc.

tevases
yevases

Fem.

tevasessi
tevases
אנחנו נְבַסֵּס
nevases
tevasessu
yevasessu
tevases'nah
tevases'nah

Imperative

Masc.

bases
basessu

Fem.

basessi
bases'nah