הֻכָּה verb conjugation in Hebrew

Flag מוּכֶּה [ hukah ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מוּכֶּה מֻכֶּה
mukeh
אנחנו/אתם/הן מוּכִּים מֻכִּים
mukim

Fem.

אני/את/היא מוּכֵּית מֻכֵּית
mukeytt
אנחנו/אתן/הן מוּכּוֹת מֻכּוֹת
mukott

Past

אני הוּכֵּיתִי הֻכֵּיתִי
hukeyti

Masc.

אתה הוּכֵּיתָ הֻכֵּיתָ
hukeyta
הוא הוּכָּה הֻכָּה
hukah

Fem.

את הוּכֵּית הֻכֵּית
hukeytt
היא הוּכְּתָה הֻכְּתָה
huketah
אנחנו הוּכֵּינוּ הֻכֵּינוּ
hukeynu
אתם הוּכִּיתֶם הֻכֵּיתֶם
hukitem
הם הוּכּוּ הֻכּוּ
huku
אתן הוּכֵּיתֶן הֻכִּיתֶן
hukeytenn
הן הוּכּוּ הֻכּוּ
huku

Future

אני אוּכֶּה אֻכֶּה
ukeh

Masc.

אתה תּוּכֶּה תֻּכֶּה
tukeh
הוא יוּכֶּה יֻכֶּה
yukeh

Fem.

את תּוּכִּי תֻּכִּי
tuki
היא תּוּכֶּה תֻּכֶּה
tukeh
אנחנו נוּכֶּה נֻכֶּה
nukeh
אתם תּוּכּוּ תֻּכּוּ
tuku
הם יוּכּוּ יֻכּוּ
yuku
אתן תּוּכֶּינָה תֻּכּוּ
tukeynah
הן יוּכּוּ יֻכּוּ
yuku