כֻּוַּץ verb conjugation in Hebrew

Flag מְכוּוָּץ [ kuvats ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְכוּוָּץ מְכֻוָּץ
mekhuvats
אנחנו/אתם/הן מְכוּוָּצִים מְכֻוָּצִים
mekhuvatsim

Fem.

אני/את/היא מְכוּוֶּצֶת מְכֻוֶּצֶת
mekhuvetsett
אנחנו/אתן/הן מְכוּוָּצוֹת מְכֻוָּצוֹת
mekhuvatsott

Past

אני כּוּוַּצְתִּי כֻּוַּצְתִּי
kuvats'ti

Masc.

אתה כּוּוַּצְתָּ כֻּוַּצְתָּ
kuvats'ta
הוא כּוּוַּץ כֻּוַּץ
kuvats

Fem.

את כּוּוַּצְתְּ כֻּוַּצְתְּ
kuvats'te
היא כּוּוְּצָה כֻּוְּצָה
kuvetsah
אנחנו כּוּוַּצְנוּ כֻּוַּצְנוּ
kuvats'nu
אתם כּוּוַּצְתֶּם כֻּוַּצְתֶּם
kuvats'tem
הם כּוּוְּצוּ כֻּוְּצוּ
kuvetsu
אתן כּוּוַּצְתֶּן כֻּוַּצְתֶּן
kuvats'tenn
הן כּוּוְּצוּ כֻּוְּצוּ
kuvetsu

Future

אני אֲכוּוַּץ אֲכֻוַּץ
akhuvats

Masc.

אתה תְּכוּוַּץ תְּכֻוַּץ
tekhuvats
הוא יְכוּוַּץ יְכֻוַּץ
yekhuvats

Fem.

את תְּכוּוְּצִי תְּכֻוְּצִי
tekhuvetsi
היא תְּכוּוַּץ תְּכֻוַּץ
tekhuvats
אנחנו נְכוּוַּץ נְכֻוַּץ
nekhuvats
אתם תְּכוּוְּצוּ תְּכֻוְּצוּ
tekhuvetsu
הם יְכוּוְּצוּ יְכֻוְּצוּ
yekhuvetsu
אתן תְּכוּוְּצוּ תְּכֻוַּצְנָה
tekhuvetsu
הן תְּכוּוַּצְנָה תְּכֻוַּצְנָה
tekhuvats'nah