לְהַעְמִיד (leha'mid) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהַעְמִיד - מַעְמִיד [ leha'mid - ma'mid ]
Flag put; stand

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעְמִיד
ma'mid
אנחנו/אתם/הן מַעְמִידִים
ma'midim

Fem.

אני/את/היא מַעְמִידָה
ma'midah
אנחנו/אתן/הן מַעְמִידוֹת
ma'midott

Past

he'mad'ti

Masc.

he'mad'ta
he'mid

Fem.

he'mad'te
he'midah
he'mad'nu
he'mad'tem
he'midu
he'mad'tenn
he'midu

Future

a'mid

Masc.

ta'mid
ya'mid

Fem.

ta'midi
ta'mid
אנחנו נַעְמִיד
na'mid
ta'midu
ya'midu
ta'med'nah
ta'med'nah

Imperative

Masc.

ha'med
ha'midu

Fem.

ha'midi
ha'med'nah