לְהַעְנִישׁ (leha'nish) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעְנִישׁ
ma'nish
אנחנו/אתם/הן מַעְנִישִׁים
ma'nishim

Fem.

אני/את/היא מַעְנִישָׁה
ma'nishah
אנחנו/אתן/הן מַעְנִישׁוֹת
ma'nishott

Past

he'nash'ti

Masc.

he'nash'ta
he'nish

Fem.

he'nash'te
he'nishah
he'nash'nu
he'nash'tem
he'nishu
he'nash'tenn
he'nishu

Future

a'nish

Masc.

ta'nish
ya'nish

Fem.

ta'nishi
ta'nish
אנחנו נַעְנִישׁ
na'nish
ta'nishu
ya'nishu
ta'nesh'nah
ta'nesh'nah

Imperative

Masc.

ha'nesh
ha'nishu

Fem.

ha'nishi
ha'nesh'nah