לְהַעְרִים (leha'rim) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַעְרִים
ma'rim
אנחנו/אתם/הן מַעְרִימִים
ma'rimim

Fem.

אני/את/היא מַעְרִימָה
ma'rimah
אנחנו/אתן/הן מַעְרִימוֹת
ma'rimott

Past

he'ram'ti

Masc.

he'ram'ta
he'rim

Fem.

he'ram'te
he'rimah
he'ram'nu
he'ram'tem
he'rimu
he'ram'tenn
he'rimu

Future

a'rim

Masc.

ta'rim
ya'rim

Fem.

ta'rimi
ta'rim
אנחנו נַעְרִים
na'rim
ta'rimu
ya'rimu
ta'rem'nah
ta'rem'nah

Imperative

Masc.

ha'rem
ha'rimu

Fem.

ha'rimi
ha'rem'nah