לְהַרְווֹת (lehar'vott) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מַרְוֶוה מַרְוֶה
mar'vevh
אנחנו/אתם/הן מַרְוִוים מַרְוִים
mar'vivym

Fem.

אני/את/היא מַרְוָוה מַרְוָה
mar'vavh
אנחנו/אתן/הן מַרְווֹת
mar'vott

Past

אני הִרְוֵויתִי הִרְוִיתִי
hir'vevyti

Masc.

אתה הִרְוֵויתָ הִרְוִיתָ
hir'vevyta
הוא הִרְוָוה הִרְוָה
hir'vavh

Fem.

את הִרְוֵוית הִרְוִית
hir'vevytt
היא הִרְוְותָה הִרְוְתָה
hir'v'vtah
אנחנו הִרְוֵוינוּ הִרְוִינוּ
hir'vevynu
אתם הִרְוֵויתֶם הִרְוִיתֶם
hir'vevytem
hir'vu
אתן הִרְוִויתֶן הִרְוִיתֶן
hir'vivytenn
hir'vu

Future

אני אַרְוֶוה אַרְוֶה
ar'vevh

Masc.

אתה תַּרְוֶוה תַּרְוֶה
tar'vevh
הוא יַרְוֶוה יַרְוֶה
yar'vevh

Fem.

את תַּרְוִוי תַּרְוִי
tar'vivy
היא תַּרְוֶוה תַּרְוֶה
tar'vevh
אנחנו נַרְוֶוה נַרְוֶה
nar'vevh
tar'vu
yar'vu
אתן תַּרְוֶוינָה תַּרְוֶינָה
tar'vevynah
הן תַּרְוֶוינָה תַּרְוֶינָה
tar'vevynah

Imperative

Masc.

אתה הַרְוֵוה הַרְוֵה
har'vevh
har'vu

Fem.

את הַרְוִוי הַרְוִי
har'vivy
אתן הַרְוֶוינָה הַרְוֶינָה
har'vevynah