לִדְחוֹת (lid'khott) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא דּוֹחֶה
dokheh
אנחנו/אתם/הן דּוֹחִים
dokhim

Fem.

אני/את/היא דּוֹחָה
dokhah
אנחנו/אתן/הן דּוֹחוֹת
dokhott

Past

dakhiti

Masc.

dakhita
הוא דָּחָה
dakhah

Fem.

dakhitt
dakhatah
אנחנו דָּחִינוּ
dakhinu
dekhitem
dakhu
dekhitenn
dakhu

Future

ed'kheh

Masc.

tid'kheh
yid'kheh

Fem.

tid'khi
tid'kheh
אנחנו נִדְחֶה
nid'kheh
tid'khu
yid'khu
tid'kheynah
yid'khu

Imperative

Masc.

אתה דְּחֵה
dekheh
אתם דְּחוּ
dekhu

Fem.

dekhi
dekheynah