לִלְקוֹט (lil'qott) verb conjugation in Hebrew

Flag לִלְקֹט לִלְקוֹט - לוֹקֵט [ lil'qott - loqett ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא לוֹקֵט
loqett
אנחנו/אתם/הן לוֹקְטִים
loq'tim

Fem.

אני/את/היא לוֹקֶטֶת
loqetett
אנחנו/אתן/הן לוֹקְטוֹת
loq'tott

Past

laqat'ti

Masc.

laqat'ta
הוא לָקַט
laqatt

Fem.

laqat'te
laq'tah
אנחנו לָקַטְנוּ
laqat'nu
leqat'tem
laq'tu
leqat'tenn
laq'tu

Future

אני אֶלְקוֹט אֶלְקֹט
el'qott

Masc.

אתה תִּלְקוֹט תִּלְקֹט
til'qott
הוא יִלְקוֹט יִלְקֹט
yil'qott

Fem.

til'q'ti
היא תִּלְקוֹט תִּלְקֹט
til'qott
אנחנו נִלְקוֹט נִלְקֹט
nil'qott
til'q'tu
yil'q'tu
אתן תִּלְקוֹטְנָה תִּלְקֹטְנָה
til'qot'nah
הן תִּלְקוֹטְנָה תִּלְקֹטְנָה
til'qot'nah

Imperative

Masc.

אתה לְקוֹט לְקֹט
leqott
liq'tu

Fem.

liq'ti
אתן לְקוֹטְנָה לְקֹטְנָה
leqot'nah

Passive Participle

Masc.

אתה לָקוּט
laqutt
lequtim

Fem.

lequtah
lequtott