הוֹלֵךְ - לָלֶכֶת [ lalekhett - holekhe ]
to get; to leave; be going

Verb form Person Singular Plural
Masculine Feminine Masculine Feminine
Past
Past 1st
halakh'ti
sg. masc. fem.
halakh'nu
pl. masc. fem.
2nd
halakh'ta
sg. masc.
halakh'te
sg. fem.
helakh'tem
pl. masc.
helakh'tenn
pl. fem.
3rd
halakhe
sg. masc.
hal'khah
sg. fem.
hal'khu
pl. masc. fem.
Present
Present
holekhe
sg. masc.
holekhett
sg. fem.
hol'khim
pl. masc.
hol'khott
pl. fem.
Future
Future 1st
elekhe
sg. masc. fem.
nelekhe
pl. masc. fem.
2nd
telekhe
sg. masc.
telekhi
sg. fem.
telekhu
pl. masc.
telekhu
pl. fem.
3rd
yelekhe
sg. masc.
telekhe
sg. fem.
yelekhu
pl. masc.
yelekhu
pl. fem.
Imperative
Imperative
lekhe
sg. masc.
lekhi
sg. fem.
lekhu
pl. masc.
lekhu
pl. fem.
Infinitive
Infinitive
lalekhett