שָׂם - לָשִׂים [ lassim - sam ]
to get; wear; place

Verb form Person Singular Plural
Masculine Feminine Masculine Feminine
Past
Past 1st
sam'ti
sg. masc. fem.
sam'nu
pl. masc. fem.
2nd
sam'ta
sg. masc.
sam'te
sg. fem.
sam'tem
pl. masc.
sam'tenn
pl. fem.
3rd
sam
sg. masc.
samah
sg. fem.
samu
pl. masc. fem.
Present
Present
sam
sg. masc.
samah
sg. fem.
samim
pl. masc.
samott
pl. fem.
Future
Future 1st
assim
sg. masc. fem.
nassim
pl. masc. fem.
2nd
tassim
sg. masc.
tassimi
sg. fem.
tassimu
pl. masc.
tassimu
pl. fem.
3rd
yassim
sg. masc.
tassim
sg. fem.
yassimu
pl. masc.
yassimu
pl. fem.
Imperative
Imperative
sim
sg. masc.
simi
sg. fem.
simu
pl. masc.
simu
pl. fem.
Infinitive
Infinitive