פֻּצַּץ verb conjugation in Hebrew

Flag מְפוּצָּץ [ putsats ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְפוּצָּץ מְפֻצָּץ
mefutsats
אנחנו/אתם/הן מְפוּצָּצִים מְפֻצָּצִים
mefutsatsim

Fem.

אני/את/היא מְפוּצֶּצֶת מְפֻצֶּצֶת
mefutsetsett
אנחנו/אתן/הן מְפוּצָּצוֹת מְפֻצָּצוֹת
mefutsatsott

Past

אני פּוּצַּצְתִּי פֻּצַּצְתִּי
putsats'ti

Masc.

אתה פּוּצַּצְתָּ פֻּצַּצְתָּ
putsats'ta
הוא פּוּצַּץ פֻּצַּץ
putsats

Fem.

את פּוּצַּצְתְּ פֻּצַּצְתְּ
putsats'te
היא פּוּצְּצָה פֻּצְּצָה
putsetsah
אנחנו פּוּצַּצְנוּ פֻּצַּצְנוּ
putsats'nu
אתם פּוּצַּצְתֶּם פֻּצַּצְתֶּם
putsats'tem
הם פּוּצְּצוּ פֻּצְּצוּ
putsetsu
אתן פּוּצַּצְתֶּן פֻּצַּצְתֶּן
putsats'tenn
הן פּוּצְּצוּ פֻּצְּצוּ
putsetsu

Future

אני אֲפוּצַּץ אֲפֻצַּץ
afutsats

Masc.

אתה תְּפוּצַּץ תְּפֻצַּץ
tefutsats
הוא יְפוּצַּץ יְפֻצַּץ
yefutsats

Fem.

את תְּפוּצְּצִי תְּפֻצְּצִי
tefutsetsi
היא תְּפוּצַּץ תְּפֻצַּץ
tefutsats
אנחנו נְפוּצַּץ נְפֻצַּץ
nefutsats
אתם תְּפוּצְּצוּ תְּפֻצְּצוּ
tefutsetsu
הם יְפוּצְּצוּ יְפֻצְּצוּ
yefutsetsu
אתן תְּפוּצְּצוּ תְּפֻצְּצוּ
tefutsetsu
הן תְּפוּצַּצְנָה תְּפֻצַּצְנָה
tefutsats'nah