קֻיַּם verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּיָּים מְקֻיָּם
mequyaym
אנחנו/אתם/הן מְקוּיָּימִים מְקֻיָּמִים
mequyaymim

Fem.

אני/את/היא מְקוּיֶּימֶת מְקֻיֶּמֶת
mequyeymett
אנחנו/אתן/הן מְקוּיָּימוֹת מְקֻיָּמוֹת
mequyaymott

Past

אני קוּיַּימְתִּי קֻיַּמְתִּי
quyaym'ti

Masc.

אתה קוּיַּימְתָּ קֻיַּמְתָּ
quyaym'ta
הוא קוּיַּים קֻיַּם
quyaym

Fem.

את קוּיַּימְתְּ קֻיַּמְתְּ
quyaym'te
היא קוּיְּימָה קֻיְּמָה
quyeymah
אנחנו קוּיַּימְנוּ קֻיַּמְנוּ
quyaym'nu
אתם קוּיַּימְתֶּם קֻיַּמְתֶּם
quyaym'tem
הם קוּיְּימוּ קֻיְּמוּ
quyeymu
אתן קוּיַּימְתֶּן קֻיַּמְתֶּן
quyaym'tenn
הן קוּיְּימוּ קֻיְּמוּ
quyeymu

Future

אני אֲקוּיַּים אֲקֻיַּם
aquyaym

Masc.

אתה תְּקוּיַּים תְּקֻיַּם
tequyaym
הוא יְקוּיַּים יְקֻיַּם
yequyaym

Fem.

את תְּקוּיְּימִי תְּקֻיְּמִי
tequyeymi
היא תְּקוּיַּים תְּקֻיַּם
tequyaym
אנחנו נְקוּיַּים נְקֻיַּם
nequyaym
אתם תְּקוּיְּימוּ תְּקֻיְּמוּ
tequyeymu
הם יְקוּיְּימוּ יְקֻיְּמוּ
yequyeymu
אתן תְּקוּיַּימְנָה תְּקֻיְּמוּ
tequyaym'nah
הן תְּקוּיַּימְנָה תְּקֻיַּמְנָה
tequyaym'nah