קֻצַּץ verb conjugation in Hebrew

Flag מְקוּצָּץ [ qutsats ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְקוּצָּץ מְקֻצָּץ
mequtsats
אנחנו/אתם/הן מְקוּצָּצִים מְקֻצָּצִים
mequtsatsim

Fem.

אני/את/היא מְקוּצֶּצֶת מְקֻצֶּצֶת
mequtsetsett
אנחנו/אתן/הן מְקוּצָּצוֹת מְקֻצָּצוֹת
mequtsatsott

Past

אני קוּצַּצְתִּי קֻצַּצְתִּי
qutsats'ti

Masc.

אתה קוּצַּצְתָּ קֻצַּצְתָּ
qutsats'ta
הוא קוּצַּץ קֻצַּץ
qutsats

Fem.

את קוּצַּצְתְּ קֻצַּצְתְּ
qutsats'te
היא קוּצְּצָה קֻצְּצָה
qutsetsah
אנחנו קוּצַּצְנוּ קֻצַּצְנוּ
qutsats'nu
אתם קוּצַּצְתֶּם קֻצַּצְתֶּם
qutsats'tem
הם קוּצְּצוּ קֻצְּצוּ
qutsetsu
אתן קוּצַּצְתֶּן קֻצַּצְתֶּן
qutsats'tenn
הן קוּצְּצוּ קֻצְּצוּ
qutsetsu

Future

אני אֲקוּצַּץ אֲקֻצַּץ
aqutsats

Masc.

אתה תְּקוּצַּץ תְּקֻצַּץ
tequtsats
הוא יְקוּצַּץ יְקֻצַּץ
yequtsats

Fem.

את תְּקוּצְּצִי תְּקֻצְּצִי
tequtsetsi
היא תְּקוּצַּץ תְּקֻצַּץ
tequtsats
אנחנו נְקוּצַּץ נְקֻצַּץ
nequtsats
אתם תְּקוּצְּצוּ תְּקֻצְּצוּ
tequtsetsu
הם יְקוּצְּצוּ יְקֻצְּצוּ
yequtsetsu
אתן תְּקוּצַּצְנָה תְּקֻצְּצוּ
tequtsats'nah
הן יְקוּצְּצוּ יְקֻצְּצוּ
yequtsetsu