רֻצַּץ verb conjugation in Hebrew

Flag מְרוּצָּץ [ rutsats ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מְרוּצָּץ מְרֻצָּץ
merutsats
אנחנו/אתם/הן מְרוּצָּצִים מְרֻצָּצִים
merutsatsim

Fem.

אני/את/היא מְרוּצֶּצֶת מְרֻצֶּצֶת
merutsetsett
אנחנו/אתן/הן מְרוּצָּצוֹת מְרֻצָּצוֹת
merutsatsott

Past

אני רוּצַּצְתִּי רֻצַּצְתִּי
rutsats'ti

Masc.

אתה רוּצַּצְתָּ רֻצַּצְתָּ
rutsats'ta
הוא רוּצַּץ רֻצַּץ
rutsats

Fem.

את רוּצַּצְתְּ רֻצַּצְתְּ
rutsats'te
היא רוּצְּצָה רֻצְּצָה
rutsetsah
אנחנו רוּצַּצְנוּ רֻצַּצְנוּ
rutsats'nu
אתם רוּצַּצְתֶּם רֻצַּצְתֶּם
rutsats'tem
הם רוּצְּצוּ רֻצְּצוּ
rutsetsu
אתן רוּצַּצְתֶּן רֻצַּצְתֶּן
rutsats'tenn
הן רוּצְּצוּ רֻצְּצוּ
rutsetsu

Future

אני אֲרוּצַּץ אֲרֻצַּץ
arutsats

Masc.

אתה תְּרוּצַּץ תְּרֻצַּץ
terutsats
הוא יְרוּצַּץ יְרֻצַּץ
yerutsats

Fem.

את תְּרוּצְּצִי תְּרֻצְּצִי
terutsetsi
היא תְּרוּצַּץ תְּרֻצַּץ
terutsats
אנחנו נְרוּצַּץ נְרֻצַּץ
nerutsats
אתם תְּרוּצְּצוּ תְּרֻצְּצוּ
terutsetsu
הם יְרוּצְּצוּ יְרֻצְּצוּ
yerutsetsu
אתן תְּרוּצְּצוּ תְּרֻצַּצְנָה
terutsetsu
הן יְרוּצְּצוּ תְּרֻצַּצְנָה
yerutsetsu