Model: לְהֵיעָלֵם

 1. נֶעֱלָם - לְהֵיעָלֵם
 2. נֶהְרָג - לְהֵיהָרֵג
 3. נֶעְזָר - לְהֵיעָזֵר
 4. נֶעְנָשׁ - לְהֵיעָנֵשׁ
 5. נֶחֱשָׁב - לְהֵיחָשֵׁב
 6. נֶעֱצָר - לְהֵיעָצֵר
 7. נֶחֱלָץ - לְהֵיחָלֵץ
 8. נֶחֱשָׂף - לְהֵיחָשֵׂף
 9. נֶחֱנָק - לְהֵיחָנֵק
 10. נֶעְרָךְ - לְהֵיעָרֵךְ
 11. נֶהְרָס - לְהֵיהָרֵס
 12. נֶאְמָר - לְהֵיאָמֵר
 13. נֶהֱפָּךְ - לְהֵיהָפֵךְ
 14. נֶעֱדָּר - לְהֵיעָדֵר
 15. נֶאְלָץ - לְהֵיאָלֵץ
 16. נֶחֱטָף - לְהֵיחָטֵף
 17. נֶעְלָב - לְהֵיעָלֵב
 18. נֶחֱתָּךְ - לְהֵיחָתֵךְ
 19. נֶחְפָּז - לְהֵיחָפֵז
 20. נֶאְנָס - לְהֵיאָנֵס
 21. נֶעְרָם - לְהֵיעָרֵם
 22. נֶאְסָר - לְהֵיאָסֵר
 23. נֶחְרָב - לְהֵיחָרֵב
 24. נֶעְקָץ - לְהֵיעָקֵץ
 25. נֶחֱלָשׁ - לְהֵיחָלֵשׁ
 26. נֶעֱתָּר - לְהֵיעָתֵר
 27. נֶחֱתָּם - לְהֵיחָתֵם
 28. נֶאְסָף - לְהֵיאָסֵף
 29. נֶאְגָּר - לְהֵיאָגֵר
 30. נֶחֱגָּר - לְהֵיחָגֵר
 31. נֶחֱסָם - לְהֵיחָסֵם
 32. נֶעְצָם - לְהֵיעָצֵם
 33. נֶעְקָר - לְהֵיעָקֵר
 34. נֶאְטָם - לְהֵיאָטֵם
 35. נֶאְנָק - לְהֵיאָנֵק
 36. נֶאְרָז - לְהֵיאָרֵז
 37. נֶאְשָׁם - לְהֵיאָשֵׁם
 38. נֶהְדָּף - לְהֵיהָדֵף
 39. נֶחְבָּט - לְהֵיחָבֵט
 40. נֶחְבָּשׁ - לְהֵיחָבֵשׁ
 41. נֶחֱלָב - לְהֵיחָלֵב
 42. נֶחֱלָק - לְהֵיחָלֵק
 43. נֶחְרָד - לְהֵיחָרֵד
 44. נֶעְזָב - לְהֵיעָזֵב
 45. מֶעֱכָּר - לְהֵיעָכֵר
 46. נֶעְרָף - לְהֵיעָרֵף
 47. נֶעֱתָּק - לְהֵיעָתֵק
 48. נֶאֱזָר - לְהֵיאָזֵר
 49. נֶאְלָם - לְהֵיאָלֵם
 50. נֶאְמָד - לְהֵיאָמֵד
 51. נֶאְרָג - לְהֵיאָרֵג
 52. נֶחְבָּל - לְהֵיחָבֵל
 53. נֶחֱטָב - לְהֵיחָטֵב
 54. נֶחֱנָךְ - לְהֵיחָנֵךְ
 55. נֶחֱסָךְ - לְהֵיחָסֵךְ
 56. נֶחְפָּר - לְהֵיחָפֵר
 57. נֶחֱצָב - לְהֵיחָצֵב
 58. נֶחֱקָק - לְהֵיחָקֵק
 59. נֶחֱרָז - לְהֵיחָרֵז
 60. נֶחֱרָט - לְהֵיחָרֵט
 61. נֶחֱרָךְ - לְהֵיחָרֵךְ
 62. נֶחְרָץ - לְהֵיחָרֵץ
 63. נֶחֱרָשׁ - לְהֵיחָרֵשׁ
 64. נֶחֱשָׁד - לְהֵיחָשֵׁד
 65. נֶחֱשָׁק - לְהֵיחָשֵׁק
 66. נֶעְטָף - לְהֵיעָטֵף
 67. נֶעְכָּל - לְהֵיעָכֵל
 68. נֶעְמָד - לְהֵיעָמֵד
 69. נֶעְצָב - לְהֵיעָצֵב
 70. נֶעְקָד - לְהֵיעָקֵד
 71. נֶעְקָף - לְהֵיעָקֵף
 72. נֶעְשָׁק - לְהֵיעָשֵׁק