Download New

Conjugation verb sujeitar-se in Portuguese

X
Conjugate

Auxiliary: ter

Other forms: sujeitar

Advertising

Indicativo

Presente

 • eusujeito-me
 • tusujeitas-te
 • ele/ela/vocêsujeita-se
 • nóssujeitamo-nos
 • vóssujeitais-vos
 • eles/elas/vocêssujeitam-se

Pretérito Perfeito

 • eusujeitei-me
 • tusujeitaste-te
 • ele/ela/vocêsujeitou-se
 • nóssujeitámo-nos
 • vóssujeitastes-vos
 • eles/elas/vocêssujeitaram-se

Pretérito Imperfeito

 • eusujeitava-me
 • tusujeitavas-te
 • ele/ela/vocêsujeitava-se
 • nóssujeitávamo-nos
 • vóssujeitáveis-vos
 • eles/elas/vocêssujeitavam-se

Pretérito Mais-que-Perfeito

 • eusujeitara-me
 • tusujeitaras-te
 • ele/ela/vocêsujeitara-se
 • nóssujeitáramo-nos
 • vóssujeitáreis-vos
 • eles/elas/vocêssujeitaram-se

Pretérito Perfeito Composto

 • eutenho-mesujeitado/sujeito
 • tutens-tesujeitado/sujeito
 • ele/ela/vocêtem-sesujeitado/sujeito
 • nóstemo-nossujeitado/sujeito
 • vóstendes-vossujeitado/sujeito
 • eles/elas/vocêstêm-sesujeitado/sujeito

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutinha-mesujeitado/sujeito
 • tutinhas-tesujeitado/sujeito
 • ele/ela/vocêtinha-sesujeitado/sujeito
 • nóstínhamo-nossujeitado/sujeito
 • vóstínheis-vossujeitado/sujeito
 • eles/elas/vocêstinham-sesujeitado/sujeito

Pretérito Mais-que-Perfeito Anterior

 • eutivera-mesujeitado/sujeito
 • tutiveras-tesujeitado/sujeito
 • ele/ela/vocêtivera-sesujeitado/sujeito
 • nóstivéramo-nossujeitado/sujeito
 • vóstivéreis-vossujeitado/sujeito
 • eles/elas/vocêstiveram-sesujeitado/sujeito

Futuro do Presente Simples

 • eusujeitar-me-ei
 • tusujeitar-te-ás
 • ele/ela/vocêsujeitar-se-á
 • nóssujeitar-nos-emos
 • vóssujeitar-vos-eis
 • eles/elas/vocêssujeitar-se-ão

Futuro do Presente Composto

 • euter-me-eisujeitado/sujeito
 • tuter-te-ássujeitado/sujeito
 • ele/ela/vocêter-se-ásujeitado/sujeito
 • nóster-nos-emossujeitado/sujeito
 • vóster-vos-eissujeitado/sujeito
 • eles/elas/vocêster-se-ãosujeitado/sujeito

Conjuntivo / Subjuntivo

Presente

 • queeumesujeite
 • quetutesujeites
 • queele/ela/vocêsesujeite
 • quenósnossujeitemos
 • quevósvossujeiteis
 • queeles/elas/vocêssesujeitem

Pretérito Perfeito

 • eutenha-mesujeitado/sujeito
 • tutenhas-tesujeitado/sujeito
 • ele/ela/vocêtenha-sesujeitado/sujeito
 • nóstenhamo-nossujeitado/sujeito
 • vóstenhais-vossujeitado/sujeito
 • eles/elas/vocêstenham-sesujeitado/sujeito

Pretérito Imperfeito

 • seeumesujeitasse
 • setutesujeitasses
 • seele/ela/vocêsesujeitasse
 • senósnossujeitássemos
 • sevósvossujeitásseis
 • seeles/elas/vocêssesujeitassem

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto

 • eutivesse-mesujeitado/sujeito
 • tutivesses-tesujeitado/sujeito
 • ele/ela/vocêtivesse-sesujeitado/sujeito
 • nóstivéssemo-nossujeitado/sujeito
 • vóstivésseis-vossujeitado/sujeito
 • eles/elas/vocêstivessem-sesujeitado/sujeito

Futuro

 • quandoeumesujeitar
 • quandotutesujeitares
 • quandoele/ela/vocêsesujeitar
 • quandonósnossujeitarmos
 • quandovósvossujeitardes
 • quandoeles/elas/vocêssesujeitarem

Futuro Composto

 • eutiver-mesujeitado/sujeito
 • tutiveres-tesujeitado/sujeito
 • ele/ela/vocêtiver-sesujeitado/sujeito
 • nóstivermo-nossujeitado/sujeito
 • vóstiverdes-vossujeitado/sujeito
 • eles/elas/vocêstiverem-sesujeitado/sujeito

Condicional

Futuro do Pretérito Simples

 • eusujeitar-me-ia
 • tusujeitar-te-ias
 • ele/ela/vocêsujeitar-se-ia
 • nóssujeitar-nos-íamos
 • vóssujeitar-vos-íeis
 • eles/elas/vocêssujeitar-se-iam

Futuro do Pretérito Composto

 • euter-me-iasujeitado/sujeito
 • tuter-te-iassujeitado/sujeito
 • ele/ela/vocêter-se-iasujeitado/sujeito
 • nóster-nos-íamossujeitado/sujeito
 • vóster-vos-íeissujeitado/sujeito
 • eles/elas/vocêster-se-iamsujeitado/sujeito

Gerúndio

 • sujeitando-me
 • sujeitando-te
 • sujeitando-se
 • sujeitando-nos
 • sujeitando-vos

Infinitivo

 • sujeitar-me
 • sujeitares-te
 • sujeitar-se
 • sujeitarmo-nos
 • sujeitardes-vos
 • sujeitarem-se

Imperativo

 • sujeita-te
 • sujeite-se
 • sujeitemo-nos
 • sujeitai-vos
 • sujeitem-se

Imperativo Negativo

 • nãotesujeites
 • nãosesujeite
 • nãonossujeitemos
 • nãovossujeiteis
 • nãosesujeitem

Particípio

 • sujeitado/sujeito
Advertising
sujeitar-se verb conjugation to all tenses, modes and persons.
Search the translation for “sujeitar-se”, with examples in context extracted from real-life communication.
Similar Portuguese verbs: sujeitar, salvar, gastar
Advertising